Conformiteit van GeenPoespas.com met het Vlaams Decreet voor private arbeidsbemiddeling van 10 december 2010
GeenPoespas dat diensten van private arbeidsbemiddeling verricht, voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in het Decreet :

  1° GeenPoespas is een afdeling van Lingua Franca bvba, opgericht in 1989, op 7 september.

  2° GeenPoespas verkeert niet in staat van faillissement of in staat van kennelijk onvermogen, noch maakt GeenPoespas het voorwerp uit van een procedure tot faillietverklaring of een gelijkaardige wetgeving in de lidstaat van vestiging;
  3° de zaakvoerders, lasthebbers, of andere personen die bevoegd zijn om GeenPoespas te verbinden of te vertegenwoordigen, of de hoofdaandeelhouders van GeenPoespas, in zoverre zij in de feiten de bevoegdheden van bestuurder uitoefenen, werden tijdens een periode van vijf jaar voorafgaand aan de aanvang van de diensten van arbeidsbemiddeling of tijdens de uitoefening van de bemiddelingsdiensten niet :
  a) veroordeeld wegens faillissement, bedrieglijk onvermogen, valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen, oplichting, omkoping of bedrog;
  b) aansprakelijk gesteld voor de verbintenissen of de schulden van een gefailleerde vennootschap met toepassing van artikelen 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, en 530, van het Wetboek van Vennootschappen of een gelijkaardige wetgeving in de lidstaat van vestiging of hebben meermaals een functie van zaakvoerder of gemachtigde uitgeoefend in een gefailleerde vennootschap;
  c) herhaaldelijk in overtreding gesteld op het gebied van de fiscale, sociale verplichtingen of van de wettelijke en reglementaire bepalingen voor de uitoefening van een bureau voor private arbeidsbemiddeling;
  d) onderworpen aan een exploitatieverbod met bedrijfssluiting, of aan een beroepsverbod met bedrijfssluiting;
  e) ontheven van hun burgerrechten en politieke rechten;
  4° GeenPoespas voldoet aan de sociale en fiscale wettelijke verplichtingen;
  5° GeenPoespas oefent geen diensten uit waarvan het weet of behoorde te weten dat die leiden tot een opdracht die strijdig is met de openbare orde of die een inbreuk inhouden op de sociale en fiscale wetgeving;
  6° GeenPoespas oefent geen diensten uit die verboden zijn krachtens Verdrag nr. 9 op de arbeidsbemiddeling van de zeelieden, aangenomen op 10 juli 1920 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie, en goedgekeurd bij de wet van 6 september 1924;
  7° GeenPoespas behandelt de opdrachtnemer op een objectieve, respectvolle en niet-discriminerende wijze;
  8° GeenPoespas eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van de opdrachtnemer en van de cliënt en verwerkt hun persoonsgegevens overeenkomstig de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
  9° GeenPoespas vraagt of ontvangt onder geen beding enige vergoeding van de opdrachtnemer. 

 10° GeenPoespas treedt niet in de plaats van de opdrachtgever bij de beslissing over de inzet of het stopzetting van de dienstverlening van de opdrachtnemer;
  11° GeenPoespas bemiddelt opdrachtnemers van vreemde nationaliteit voor zover de reglementering betreffende de tewerkstelling van buitenlandse opdrachtnemers wordt nageleefd;
  12° GeenPoespas verleent inzage aan de opdrachtgever en aan de opdrachtnemer betreffende de over hen opgeslagen gegevens en bezorgt hen, op verzoek, na beëindiging van de dienstverlening een afschrift van hun dossier;
  13° GeenPoespas bezorgt aan de opdrachtgever en aan de opdrachtnemer tijdig juiste en volledige informatie over de aard van de bemiddelingsdiensten en over de aard van de opdracht;
  14° GeenPoespas oefent voor de in artikel 3, 1°, b) en c), bedoelde bemiddelingsdiensten geen diensten uit voor fictieve vacatures;
  15° GeenPoespas onderschrijft de gedragscode die door de Vlaamse Regering wordt bepaald na het advies van de SERV en leeft die gedragscode na;
  16° GeenPoespas stelt niet als voorwaarde dat de personen voor wie GeenPoespas bemiddeld heeft, GeenPoespas bij iedere nieuwe bemiddeling zal laten optreden;
  17° GeenPoespas voldoet aan de criteria inzake kwaliteit en deskundigheid die door de Vlaamse Regering worden bepaald in functie van de aard van de verrichte diensten;
  18° GeenPoespas wint nooit medische gegevens van de opdrachtnemer in.

  19° GeenPoespas verricht geen genetische testen en laat ze ook niet verrichten;
  20° GeenPoespas is niet gerechtigd op een schadevergoeding van de opdrachtnemer als de opdrachtnemer een bemiddelingsactiviteit vroegtijdig stopzet of als de opdrachtnemer niet ingaat op de aanbieding waarvoor hij zich kandidaat had gesteld;
  21° GeenPoespas verbindt er zich toe in bemiddelingsactiviteiten het Nederlands te gebruiken conform de bepalingen van de taalwetgeving;
  22° GeenPoespas bezorgt op verzoek van de opdrachtnemer, een attest waarin de datum en het uur van zijn bezoek aan GeenPoespas worden vermeld;
  23° GeenPoespas organiseert productieve praktische proeven die niet langer duren dan noodzakelijk is om de bekwaamheid van de opdrachtnemer te onderzoeken;
  24° GeenPoespas is ertoe gehouden een document waarin de rechten en verplichtingen van de opdrachtnemer en de opdrachtgever worden bepaald, te overhandigen aan de gegadigde(n).

 25° als de private arbeidsbemiddeling bestaat uit de bekendmaking van werkaanbiedingen door middel van de geschreven, de auditieve of de visuele media, wordt de tekst waarin de rechten en verplichtingen van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever worden bepaald aan hen kenbaar gemaakt volgens de voorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering, na het advies van de SERV.