Het einde van de duale arbeidsmarkt

Tenminste, als het aan GeenPoespas ligt. Met de “duale arbeidsmarkt” bedoelen we de tweedeling tussen mensen in vaste dienst en flexwerkers die dienen om tijdelijke pieken in de vraag te verwerken of –andersom- tijdelijke gaten in de personeelsbezetting te vullen.

Instituten zoals de OESO en het IMF maar ook de Europese Unie hebben het over meer flexibiliteit in de arbeidsmarkt, vooral dan in Zuid-Europa. En daar mag u België bij rekenen. Economen splitsen die flexibiliteit op in macro- en micro flexibiliteit. Wat die eerste betreft, kan GeenPoespas weinig ondernemen. Het gaat om het aanpassen van lonen en prijzen aan de productiviteit en de competitiviteit van een economie. Dat is werk voor de sociale partners en de regering. Maar wat micro flexibiliteit betreft, kunnen we wel met zijn allen er iets aan doen.


Wat is micro flexibiliteit?

Het is de mogelijkheid van een economie om de inzet van arbeid optimaal te krijgen en mensen tewerk te stellen daar waar zij het meeste bijdrage aan de groei. Ideaal in zo’n setting is werkzekerheid in plaats van job zekerheid: een ideale combinatie van flexibiliteit voor ondernemingen en zekerheid voor de medewerkers.

Het resultaat van die inspanningen is een duale arbeidsmarkt waar de “insiders” (zij met een vaste baan) sterke bescherming genieten en tijdelijke werknemers zonder bescherming vallen. Die laatsten staan niet op de shortlist van bedrijven voor opleiding, hertraining en riskeren dus terug te vallen op steeds lager gekwalificeerde jobs. Hier ligt nog werk voor de politiek maar ook zelfstandigen zouden zich moeten realiseren dat een investering in hun opleiding de beste investering is die ze kunnen doen.

trainingseffect verdwijnt snel
Training alleen is niet zaligmakend

Over het effect van training...

... is al veel geschreven. In zeer veel gevallen blijkt dat effect na enige maanden al uitgewerkt indien er geen toepassing van die training “on the job” gebeurt.

Een studie van Anneleen Forrier uit 2009 toont aan dat er nog andere factoren meespelen zoals “selection bias” waarbij de motivatie van de mensen die een opleiding volgen zeker meespeelt.

Het volgende citaat uit haar onderzoek verdiende onze aandacht bij de opstart van GeenPoespas:

Verschillende studies tonen aan dat opleiding en training een hogere loonopbrengst creëren voor kansengroepen op de arbeidsmarkt zoals vrouwen en kortgeschoolden. Voor ouderen werkt training eerder in op de tewerkstellingskansen dan op het loon. Deze vaststellingen zouden kunnen suggereren dat levenslang leren kloven op de arbeidsmarkt kan helpen dichten. Enige voorzichtigheid is echter geboden. Ten eerste onderzoeken de meeste studies de impact van training binnen de kansengroep (bv. vrouwen met training versus vrouwen zonder training). Een positieve impact van levenslang leren betekent dus niet zonder meer dat de kloof tussen mannen en vrouwen of tussen kortgeschoolden en hogergeschoolden wordt gedicht.

Ten tweede wijzen sommige studies op het belang van niet-geobserveerde heterogeniteit. De positieve impact van levenslang leren is niet zuiver een opleidings- of trainingseffect maar heeft ook te maken met verschillen in attitudes, motivatie en niet-geobserveerde capaciteiten tussen deelnemers en niet-deelnemers. Er bestaan aanwijzingen in onderzoek dat wie momenteel de weg naar levenslang leren nog niet heeft gevonden, niet hetzelfde positieve effect van training en opleiding zou genieten.

Er is ook goed nieuws in datzelfde onderzoek

Niet elke vorm van levenslang leren loont.

Sommige vormen van opleiding of training hebben meer impact dan andere. De onderzoeksbevindingen zijn echter niet eenduidig en vaak moeilijk te vergelijken. Dit is ondermeer zo omdat opleidingstypes en -benamingen sterk verschillen tussen landen en tussen verschillende studies. Toch werd een poging gedaan om tot overkoepelende conclusies te komen. Wat onder meer opvalt, is dat volwasseneneducatie een lagere loonopbrengst genereert dan de gewone basiseducatie. De loonopbrengst van een diploma is nog steeds positief maar verzwakt sterk wanneer dat diploma op latere leeftijd wordt behaald. Wat betreft training kan geconcludeerd worden dat training waarin overdraagbare kennis wordt aangeleerd een hogere impact heeft.

Het is die laatste zin die bij GeenPoespas gerijpt is tot onze unieke positie waarbij we flexibiliteit willen combineren met job zekerheid door just-in-time gratis opleiding te verzorgen in functie van de gevraagde competenties.

Hoe GeenPoespas helpt

De ondernemer die een tijdelijke vacature heeft wordt door ons bezocht met de bedoeling alle competenties (afgekort tot “VAK”: vaardigheden, attitude en kennis) in kaart te brengen met hun respectievelijke score voor het belang bij die job. Vervolgens selecteren wij de zelfstandige medewerker en onderzoeken de match tussen de twee. Ontbrekende VAK elementen worden concreet en zeer snel getraind door één van onze meer dan 50 specialisten waarop we een beroep kunnen doen.

We doen dit gratis voor de flexwerker om zeker te zijn dat deze de investering wil doen. Enkel zijn tijd, inspanning en motivatie wordt gevraagd. Maar “inspanning” en “motivatie” zijn toch essentiële kenmerken van een zelfstandige?

Meer info over onze aanpak kunt u aanvragen via het formulier op de home pagina.

#arbeidsflexibiliteit #trainingseffect #groei

406 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven